Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Zápis

ZÁPIS  dětí pro školní rok 2018 / 2019

se konal: 2.května 2018 od 8.00 do 15.00 hod. a 3.května 2018 od 8.00 do 12.00 hod.

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy speciální Louny

 

Mateřská škola speciální Louny poskytuje předškolní vzdělávání dětem  se speciálními vzdělávacími potřebami  ( jedná se o děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem ). Její činnost se řídí školským zákonem a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Školské obvody se Mateřské školy speciální Louny netýkají.

 

Nutné je písemné doporučení školského poradenského zařízení ( SPC, PPP ) a registrujícího lékaře. Ředitelka rozhodne, zda je škola schopna plně zajistit dítěti jeho speciální vzdělávací potřeby ( např. asistent pedagoga, .. )

 

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti

    s odloženou školní docházkou.

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

    s místem bydliště na území zřizovatele.

3. Ostatní děti,zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let

    s místem bydliště na území zřizovatele.

4. Děti s místem bydliště mimo území zřizovatele ( děti z obcí, které nejsou

    zřizovateli mateřské školy speciální )

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠS rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

 

 

TOPlist