Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání :

„ Hrou a celkovou rehabilitací rozvíjíme a podporujeme osobnost dítěte s handicapem „

Záměrem našeho programu je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností vzhledem k jeho handicapu, věku, stupni a druhu postižení získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost pro život a vzdělávání.

Vzhledem k speciálním potřebám u všech docházejících dětí klademe důraz na úzkou a důvěrnou spolupráci s rodiči, dbáme na partnerský vztah MŠS – dítě – rodina.

Individuální přístup k dětem je pro nás samozřejmostí.

Obsahem vzdělávání jsou jednotlivé integrované bloky, které se navzájem prolínají, jsou společné pro všechny třídy MŠS. Tématické celky a konkrétní tematické bloky jsou zpracovávány z hlediska časovosti a náplně různě v jednotlivých třídách. Vycházejí ze složení třídy, postižení dětí, potřeb, možností a schopností dětí. Všemi bloky prolíná výchova ke zdraví dětí předškolního věku – fyzická i psychická pohoda, po celou dobu pobytu dětí v zařízení. Tematické celky jsou obsahem Třídních vzdělávacích programů.

 

Denní program:


Od 6,00 hod.

příchod dětí,
hry dle výběru dětí, individuální činnosti,
grafomotorická cvičení,
navození denního tématu, seznámení s činnostmi,
ranní komunikační kruh,
individuální logopedie během dne s logopedkou v pracovně,
ranní cvičení, relaxace, hygiena
ranní svačina, hygiena
výchovně vzdělávací činnosti ( frontální, skupinové, individuální )
pobyt venku, Kneippovy aktivity, hygiena
oběd, hygiena, odpočinek – mladší děti spánek v ložnici,
starší děti odpočívají v herně a v kratším čase, poté se věnují výchovně- vzdělávacím činnostem, dále angličtina, míčkování, inhalace, masáže,
koupele s masáží, hláskář, keramická dílna..
odpolední svačina, hygiena
hry dle výběru dětí, výchovně-vzdělávací činnost, individuální práce,
hry na PC, společenské hry, pobyt na zahradě, na terasách v případě vhodného počasí

Do 16,00hod.

odchod dětí z MŠS

Denní program je pružný, vždy přizpůsoben potřebám dětí, aktuálnímu počtu dětí, tématu výchovně- vzdělávacího bloku, mimořádným akcím a situacím, stavu počasí atd. Spontánní a řízené činnosti prolínají celý den. Výhodou jsou počty dětí a počty zaměstnancu ve třídách. Po celý den je dodržován pitný režim, děti mají pití stále k dispozici ve třídách. Dbáme na zdravou a pestrou výživu.

 

Doplňující speciální programy:


Logopedie procvičování řečových dovedností – individuálně s dětmi provádí speciální pedagog Věra Najmanová - dle časových možností 
   
Infrasauna využívá každá třída 1x týdně
Kneippova rehabilitační místnost léčba vodou = šlapací vaničky, brouzdaliště, sprchy – využívá každá třída 1x týdně
Inhalace denně individuálně provádí s dětmi zdravotní sestra Jitka Palkosková
Míčková facilitace denně individuálně provádí s dětmi zdravotní sestra Jitka Palkosková
Relaxační masáže denně individuálně

Reflexní masáže - plosky nohou

Metamorfní techniky

2x týdně individuálně provádí Bc. Eva Beránková

individuálně provádí Bc. Eva Beránková

Angličtina pro předškoláky 1x týdně provádí s dětmi ze 4. a 3.tř. Bc. Marie Křivánková
Keramická dílna s vypalovací pecí využívají všechny třídy k tvorbě výrobků k danému tématu, Mgr. Bc. Zdeńka Neudertová
Světelný panel lightbox = denně individuálně s dětmi provádí učitelky ve třídách
Hláskář

trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina – provádí s vybranými dětmi 2x týdně Hana Hodková a Věra Najmanová

BIOMAT podložka relaxační terapie - individuálně ve třídách
Kneippova bylinková zahrádka

v zahradě starší děti pečují o bylinky, které jsou v MŠS plně využívány / čaj, koření do pokrmů, ozdoba pokrmů, poznávání bylin, smyslové hry s bylinkami, sušení, výroba bylinkového herbáře, léčebné využití../

 

Dále využíváme v každé třídě terapeutické bazény s míčky, overbaly, gymbalony, dřevěné Polykarpovy a Otčenáškovy stavebnice, molitanové kostky, relaxační polštáře, hrací koutky, piana a hudební nástroje, pískovničku, sestavy pro cvičení ,rehabilitaci a relaxaci, obrázkové soubory, zahradní dřevěné prvky pro Kneippovu aktivitu - pohyb, dále mají děti k dispozici speciální židle, chodítka, kárky, matrace.

K dispozici je odborná i dětská literatura, odebíráme řadu odborných a dětských časopisů, které využíváme my i rodiče.

Naším záměrem je stále zdokonalovat naší nabídku činností dětem a rodičům, chceme budovat odborné speciální poradenské pracoviště, které bude ku prospěchu širokému okolí.

Rádi bychom pokračovali v osvětlení pojmu „ speciální“. I nadále budeme propagovat nutnost speciálního školství a poslání naší školy.

TOPlist